TERMINY


Termin nadsyłania zgłoszeń wystąpień

Powiadomienia o wynikach oceny zgłoszeń

Obowiązkowy briefing prelegentów

Ocena prezentacji przez prowadzących sesje, obowiązkowa próba generalna sesji

Przesłanie ostatecznej, kompletnej wersji prezentacji wraz z ewentualnymi plikami medialnymi

XIX Kongres Badaczy

FORMAT WYSTĄPIENIA

20 minutowe wystąpienie w jednej z trzech równoległych sesji plus 10 minut na dyskusję. Prezentacja w formacie PowerPoint lub Prezi, na kongresowym layoucie.

Przesłanie zgłoszenia na Kongres wiąże się automatycznie z:
  1. akceptacją regulaminu Konkursu o Nagrodę Publiczności,
  2. zgodą na używanie wizerunku w materiałach promocyjnych Kongresu,
  3. zgodą na umieszczenie prezentacji kongresowej na dedykowanej stronie www, gdzie zostanie ona udostępniona uczestnikom imprezy,
  4. zgodą na rejestrację audiovideo wystąpienia.
WAŻNE: Wystąpienia nie mogą mieć charakteru promocyjnego. W prezentacji nie będą mogły być umieszczone logotypy dostawców usług w obszarze marketingu ani ich obrandowanych produktów Organizatorzy informują, że nie ma możliwości zmiany pliku prezentacji podczas Kongresu!

 


KRYTERIA OCENY

Ocenie kwalifikującej zgłoszenia do programu tegorocznego Kongresu podlegać będzie:
  • Przejrzystość komunikatu i czytelne wnioski płynące z prezentacji
  • Zwięzłość i dyscyplina intelektualna w sposobie przedstawiania treści
  • Jasne pokazanie przełożenia wiedzy na konkretne decyzje
  • Interdyscyplinarność, w szczególności premiowane będą wystąpienia łączące przedstawicieli różnych działów i różnych perspektyw decyzyjnych w procesie wykorzystania wiedzy czy przekazuje nowe, oryginalne informacje (nie jest powieleniem tematów z innych konferencji i kongresów, porusza nowe zagadnienia lub rzuca nowe światło na kwestie znane

Decyzje kwalifikacyjne podejmowane przez Radę Programową są ostateczne. Rada zastrzega sobie prawo zwrócenia się do autorów zgłoszeń z prośbą o dodatkowe informacje, wyjaśnienia, w tym w formie bezpośredniej rozmowy, jeśli w toku oceny zgłoszeń pojawi się taka potrzeba. Rada Programowa zastrzega sobie również możliwość zmiany decyzji kwalifikującej jeśli prezentacja na którymkolwiek etapie procesu przygotowań do Kongresu wzbudzi jej wątpliwości w zakresie wartości merytorycznej lub innych postanowień tego dokumentu. Rada Programowa zastrzega sobie również prawo wprowadzenia zmian w formule ustalonych wystąpień kongresowych.


PROCEDURA OCENY

Ocena zgłoszeń przebiega dwuetapowo:
  1. Wstępna ocena indywidualna członków Rady, której przedstawione zostaną zgłoszenia zanonimizowane przez Biuro Kongresowe. Będzie to ocena jedynie koncepcji i treści wystąpienia.
  2. Podczas drugiego etapu oceny, Rada dokona ostatecznej wspólnej oceny zgłoszeń i ich kwalifikacji do poszczególnych sesji. Powstanie lista podstawowa osób zakwalifikowanych na Kongres i lista rezerwowa.
Rada Programowa pragnie jednak podkreślić, że podejmuje swoje decyzje jedynie wspólnie, podczas posiedzenia i w drodze dyskusji, a jej priorytetem jest zapewnienie wysokiej wartości merytorycznej Kongresu oraz jego programowej spójności, toteż oceny z etapu indywidualnego ani nie gwarantują, ani nie pozbawiają w sposób automatyczny zaproszenia do wystąpienia.

KONKURS O NAGRODĘ PUBLICZNOŚCI

Wszystkie wystąpienia zakwalifikowane na Kongres biorą automatycznie udział w Konkursie o Nagrodę Publiczności i zostaną ocenione przez uczestników Kongresu. Warunkiem zakwalifikowania wystąpienia do konkursu jest oddanie na nie głosów przez nie mniej niż 15 osób. Nagrody zostaną przyznane za wystąpienia, które uzyskają najwyższą średnią ocenę. W Konkursie przewidziano nagrody: - nagroda 5 000 zł - 1 wyróżnienie - 2 wyróżnienie Rada Programowa przewiduje możliwość dodatkowego uhonorowania wystąpienia lub wystąpień oddających, w jej opinii, najlepiej ideę programową Kongresu.

KOSZT UDZIAŁU W KONGRESIE

W przypadku wystąpienia zakwalifikowanego na Kongres przysługiwać będzie zwolnienie z opłat kongresowych dla jednego prelegenta. Przy wystąpieniu zespołowym przysługiwać będzie zwolnienie z opłat kongresowych dla dwóch prelegentów pod warunkiem wykazania interdyscyplinarności zespołu (reprezentacja różnych działów lub różnych perspektyw decyzyjnych w procesie wykorzystania wiedzy).